Asina pola recuperación da atención presencial en moraña

Asina aquí

——

      Esta pandemia ocasionada polo COVID-19 puxo ao límite o noso sistema sanitario. Puxo en evidencia o preciso que é investir en saúde, todo o contrario ao ocorrido nos últimos anos. A pandemia puxo de relevo que precisamos un sistema sanitario público forte, cunha Atención Primaria reforzada como porta de entrada, sen recortes, que permita responder ás necesidades de saúde da poboación e na que o persoal sanitario conte con recursos para que as persoas doentes poidan recibir a atención que precisan en cada momento e estar ben dimensionado para abordar as emerxencias sanitarias cando xurdan.

     Diante da pandemia a Xunta tomou a decisión de reducir drasticamente a asistencia presencial tal como pasa no centro de saúde de Moraña e nos PACs, restrinxir consultas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas nos hospitais. A decisión que tomou o SERGAS foi que a atención se centrara preferentemente na consulta telefónica, cuestión que está ocasionando moitas dificultades tanto aos profesionais para poder prestar a asistencia sanitaria como no acceso da poboación á mesma, xa que os profesionais están sobrecargados de traballo e cun esgotamento físico e mental insoportable e os veciños/as estamos a soportar colapsos habituais e diarios no teléfono do centro, colas á intemperie para acceder ao centro e listas de espera de varios días, entre sete e dez na actualidade, para conseguir só unha cita telefónica.

    As persoas abaixo asinantes consideramos que a resposta á situación de pandemia non pode estar baseada en incrementar as restricións de acceso á asistencia ao sistema público, porque supón un claro risco para a saúde da poboación.Esta situación pode levarnos a un problema de saúde colectiva, de cronificación de patoloxías,de atención tardía...É preciso desconfinar a sanidade pública e reactivar a atención presencial con máis persoal,máis información e máis accesibilidade. É preciso dar resposta ás demandas de atención pola COVID 19, mais tamén ao resto das patoloxías. Por todo isto demandamos á Xunta de Galicia a: 

• .- Realizar de inmediato todas as accións precisas para activar a atención presencial no centro de saúde de Moraña para dar resposta ás demandas de atención pola COVID 19, mais tamén ao resto das patoloxías e rematar coas listas de espera neste nivel asistencial, co persoal e as medidas de prevención de contaxios precisos, para garantir unha atención sanitaria digna á poboación. 


• .- Aumentar no noso centro de saúde o número de profesionais que sexa preciso para permitir aumentar o tempo e a calidade da atención asistencial así como incorporar as categorías profesionais imprescindíbeis para formar equipos multidisciplinares e prestar unha atención integral: psicólogos/as clínicos e/ou psicólogos xerais sanitarios, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, logopedas, podólogos/as..

INICIATIVA DO BNG PARA RECUPERAR A ATENCIÓN PRESENCIAL NO CENTRO DE SAÚDE DE MORAÑA

Esta pandemia ocasionada polo COVID-19 puxo ao límite o noso sistema sanitario. Puxo en evidencia o preciso que é investir en saúde e as repercusión dos 11 anos de recortes aos que someteu o PP ao sistema sanitario. A COVID 19, puxo de relevo que precisamos un sistema sanitario público forte, cunha Atención Primaria reforzada como porta de entrada, sen recortes, que permita responder ás necesidades
de saúde da poboación e na que o persoal sanitario conte con recursos para que as persoas doentes poidan recibir a atención que precisan en cada momento e estar ben dimensionado para abordar as emerxencias sanitarias cando xurdan.

Diante da pandemia a Xunta tomou a decisión de reducir drasticamente a asistencia presencial, o peche de consultorios, nos centros de saúde, tal como pasa no de Moraña e PACs, restrinxir consultas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas nos hospitais.A decisión que tomou o Sergas foi que a atención se centraran preferentemente na consulta telefónica, isto está ocasionando moitas dificultadas tanto aos profesionais para poder prestar a asistencia sanitaria como no acceso da poboación á mesma.

Á situación de sobrecarga de traballo que padecían os profesionais da Atención Primaria previa ao coronavirus fóronlle engadindo tarefas de diagnóstico, seguimento, illamento, identificación por coronavirus e funcións de rastrexo. Unha sobrecarga da atención telefónica e da carga burocrática: teléfonos colapsados, o persoal administrativo, as celadoras e celadores ao límite, soportando unha presión tremenda.
As consecuencias son desastrosas tamén no noso Centro de Saúde, escasísimos profesionais, que están ao límite, cun esgotamento físico e mental insoportable, listas de varios días, ata dez na actualidade en Moraña para conseguir só unha cita telefónica, doentes crónicos descompensados (persoas hipertensas, diabéticas, con cardiopatías, problemas renais, controis de saúde de pediatría con moitas demoras)e veciños e veciñas facendo cola á intemperie para acceder ao centro.

Por outra banda as demoras para acceder ás prestacións hospitalarias (consultas, probas diagnósticas, intervencións cirúrxicas) que xa eran tremendamente altas, non fan máis que aumentar; seguen sen publicarse as listas de espera que tiñan que terse feito públicas no mes de xullo.
Esta situación está xerando que cada vez máis persoas estean acudindo á sanidade privada, diante da falta de resposta na sanidade pública, e desprotección da poboación con menos recursos.

A resposta á situación de pandemia non pode estar baseada en incrementar as restricións de acceso á asistencia ao sistema público, porque supón un claro risco para a saúde da poboación.
Esta situación pode levarnos a un problema de saúde colectiva, de cronificación de patoloxías, de atención tardía…É preciso desconfinar a sanidade pública e reactivar a atención presencial con máis persoal,
máis información e máis accesibilidade, É preciso dar resposta ás demandas de atención pola COVID 19, mais tamén ao resto das
patoloxías. Por todo isto


Instamos á Xunta de Galicia a:
1.- Realizar de inmediato todas as accións precisas para activar a atención presencial en Atención Primaria para dar resposta ás demandas de atención pola COVID 19, mais tamén ao
resto das patoloxías e rematar coas listas de espera neste nivel asistencial, co persoal e asmedidas de prevención de contaxios precisos, para garantir unha atención sanitaria digna á poboación. Establecer protocolos claros e unificados para a atención presencial de doentes para toda a Atención Primaria.
2.- Aumentar no Centro de Saúde de Moraña o número de profesionais que sexa preciso para permitir aumentar o tempo e a calidade da atención asistencial así como incorporar as categoríasprofesionais imprescindíbeis para formar equipos multidisciplinares e prestar unha atención integral: psicólogos/as clínicos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, logopedas,podólogos/as…
3.- Aumentar os orzamentos destinados a Atención Primaria até chegar ao 25%, no inmediato 200 millóns de euros.
4.-Modificar o Decreto que regula as Áreas e os Distritos Sanitarios para crear unha estrutura de xestión da Atención Primaria con capacidade de decisión, orzamentaria e de recursos humanos.
5.- Publicar de inmediato a situación das listas de espera hospitalarias e poñer en marcha un plan de choque para reducilas.

Instamos ao goberno muncipal de Moraña a:
1.- Demandar da Xunta de Galicia que adopte de inmediato todas as accións precisas para activar a atención presencial en Atención Primaria para dar resposta ás demandas e necesidades da veciñanza
2.- Manter unha posición proactiva en favor dunha ateción presencial no Centro de Saúde de Moraña
3.- Colaborar coas profesionais do Centro de Saúde de Moraña en todo o que demanden e precisen, dentro ámbito competencial municipal

Comunicado do bng ante o abandono de luísa piñeiro da alcaldía de moraña

Comunicado urxente do BNG Moraña

Moraña, 17 setembro de 2020

Dende o BNG de Moraña queremos en primeiro lugar desexarlle a mellor das sortes no plano persoal a Luísa Piñeiro.

A nosa organización lamenta e considera un fraude que só un ano despois de asumir un novo mandato como Alcaldesa abandone Moraña, aos seus votantes e sobre todo deixe na estacada ao conxunto da veciñanza. O “Moraña sempre”, que foi o máximo compromiso electoral do PP nas pasadas municipais, resultou ser un slogan baleiro e enterrado para sempre un ano despois.

Piñeiro deixa un goberno do que sempre foi, aparencias e formalidades aparte, a única integrante real asumindo de facto dende o primeiro día as competencias do resto de concelleiros/as de goberno, un goberno malo do que só podemos resaltar durante este ano a falta de iniciativa, o incumprimento sistemático dos acordos plenarios, a absoluta falta de comunicación e diálogo e a actuación tarde e a remolque durante os peores meses da pandemia.

Dende o BNG agardamos coñecer canto antes quen ocupará agora o cargo de Alcalde/Alcaldesa así como a disposición e reorganización do goberno local ao que demandamos dende xa traballar intensamente con Moraña, con adicación, humildade, transparencia e rigor na xestión. Para nós Moraña sempre foi, é e será o máis importante.

O BNG LAMENTA A FALTA DE INICIATIVA DO GOBERNO MUNICIPAL DURANTE ESTE VERÁN

          O BNG de Moraña lamenta a inacción e a falta de iniciativa do goberno municipal presidido pola señora Luisa Piñeiro. A organización nacionalista lembra que o Partido Popular anunciara nas redes sociais oficiais do Concello unha  planificación de actividades no eido social e cultural para os meses de verán respectando as normas e recomendacións sanitarias provocadas pola pandemia, que ao final resultou inexistente e da que tampouco hai novas de producirse durante este mes de setembro.

            O voceiro municipal do BNG Marcos Suárez lamenta a “absoluta deixadez dun goberno paralizado e desaparecido durante todo o verán. Un goberno – lembra Suárez – que unha vez máis é pura propaganda e pouco máis, xa que anunciaba hai tres meses que realizaría unha completa programación cultural que ao final non existiu nin se levou a cabo.

             Suárez lembra que o grupo municipal do BNG “xa presentara  o pasado 6 de maio a este respecto unha serie de propostas entre as cales estaba a planificación e creación dunha axenda de actividades, concertos e outros eventos de pequeno formato dende xuño a setembro descentralizada a todas as parroquias promovendo entre outras as actuacións de artistas e agrupacións locais sempre tendo como obxectivo principal preservar a seguridade de todas e todos os veciños/as e artistas e respectando polo tanto todas as restricións e recomendacións sanitarias xeradas pola pandemia.

            Para o grupo nacionalista esta medida era chave para contribuír a fixar poboación no noso concello durante os meses de verán, ofrecer ocio alternativo dentro do concello a todas as veciñas e veciños  e tamén aos visitantes que pasaron por Moraña, e ademais para contribuír a dinamizar con todas estas actividades as nosas parroquias e tamén o noso comercio e hostalería locais.  Por iso, asegura Suárez, que “é unha mala noticia que o goberno municipal non sexa quen de levar adiante unha sinxela programación cultural  aproveitando e redistribuíndo partidas orzamentarias destinadas a outras festas que quedaron libres neste 2020. O voceiro municipal do BNG recorda que concellos como o de Caldas ou Barro realizaron durante todo o verán este tipo de actividades culturais, musicais ou teatrais, tendo por exemplo neste último  ata un total de 15 repartidas por todas as súas parroquias, o que para Suárez é “un bo exemplo dun goberno que traballa para fixar poboación e poder facer vida e ocio dentro do concello e non só un goberno como o de Moraña que está para a propaganda e as fotos nas redes sociais”

     O grupo municipal do BNG non só censura a deixadez neste eido senón a completa inacción do goberno municipal nos últimos meses pois este continúa sen traballar nin levar a cabo iniciativas e medidas, entre elas as presentadas polo grupo municipal nacionalista e aprobadas en pleno como a creación inmediata dunha aula Wifi ou a implementación das  `Propostas para a Reactivación social de Moraña` un paquete con 6 medidas  medidas para atender a situación vulnerable de centos de familias do noso concello nestes tempos de COVID-19 co obxectivo de que ninguén quede atrás na crise económica que xa estamos padecer.

BNG presenta moción ante as incertezas sobre o inicio de curso 20/21

ℹ️Dende o BNG somos conscientes da gran preocupación de pais e nais ante o protocolo aprobado pola Xunta de Galiza para o inicio das aulas no mes de setembro. Ante iso, solicitamos ao goberno e corporación municipais que adopten estes acordos ao respecto:
1️⃣ Amosar o rexeitamento ao Protocolo COVID19 para o ensino aprobado pola Xunta de Galiza así como apoiar as demandas da comunidade educativa nestamateria.

2️⃣ Esixir á Xunta de Galiza a elaboración e financiamento do Plan extraordinario de limpeza e mantemento dos colexios deste Concello, derivado da COVID-19,asumindo a totalidade do sobrecuste.

3️⃣. Apoiar as reivindicacións das asociacións de nais e pais do alumnado abrindo con urxencia por parte da Xunta de Galiza un diálogo para resolver os problemas que impedirían o desenvolvemento do Plan Madruga, dos comedores e das actividades extraescolares no curso 2020-2021

.4️⃣ Emprazar á Xunta de Galiza a abrir un proceso de diálogo urxente coa comunidade educativa e a FEGAMP co obxectivo de resolver os problemasderivados do Protocolo, elaborado de forma unilateral pola Xunta, para garantiro correcto inicio e funcionamento do curso escolar 2020-2021.

5️⃣ Dar traslado do presente acordo á Xunta de Galiza, á FEGAMP e á CONFAPAGalicia.

O BNG presenta o primeiro tramo da candidatura para as municipais

A organización nacionalista celebrou onte sábado unha concorrida asemblea local na que se aprobou por unanimidade o primeiro tramo da candidatura para as eleccións municipais do vindeiro 26 de maio. Acompañarán no primeiro tramo desta candidatura:

2. Rubén Fernández Monteagudo, de 33 anos, veciño de Santa Lucía, mestre de educación musical e Secretario Comarcal da CIG-ENSINO. Músico nos grupos Tanxugueiras e Alvariza, Rubén participa tamén no tecido cultural e asociativo de Moraña na actualidade é presidente da Asociación cultural Peña Espetados.

3. Mariña Búa González, veciña de santa Lucía de 26 anos, graduada en Farmacia e máster en Nutrición, exerce de farmacéutica na actualidade. Implicada no movemento nacionalista dende moi nova.

4. Belén Vieitez Ferradáns, 32 anos, veciña de San Martiño de Laxe forma parte activa do movemento feminista. Licenciada en Dereito e máster en Xénero, Igualdade e Educación, traballa na Deputación de Pontevedra.

5. Javier Acevedo Ferreira, veciño de Paraños (Gargantáns) de 44 anos, implicado na defensa e revitalización do noso rural. Javier traballa nunha auxiliar de automoción e forma parte da CIG. 

En palabras de Marcos Suarez Redondo, cabeza de lista do BNG de Moraña “este primeiro tramo da candidatura acumula xuventude, ilusión e futuro, pero tamén unha ampla experiencia no traballo feminista, social, cultural e político. Son mulleres e homes coñecidas e relevantes no noso concello, plenamente conscientes de que Moraña merece máis e preparadas e ilusionadas para traballar no proxecto de futuro que dende o BNG temos deseñado para o noso concello”. Asegura Suárez que “xunto co resto das 21 mulleres e homes da candidatura formamos un equipo sólido e de garantías para gobernar, xestionar e devolverlle o peso político a Moraña e o protagonismo ás veciñas e veciños”.

A lista completa do BNG de Moraña, que inclúe varias novidades máis, será presentada públicamente a todas as veciñas e veciños o vindeiro domingo 7 de abril as 12h na Casa de Cultura Castelao

a Xunta DEIXA FÓRA A MORAÑA DO PROXECTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO

Esta exclusión deixa en evidencia a función de títere da Alcaldesa, que a pesar de expoñerse publicamente non conseguíu que incluísen a Moraña neste plan

          Moraña, 5 de febreiro de 2019

        A  Dirección Xeral de Mobilidade vén de emitir unha resolución pola que se someten a información pública os proxectos de explotación de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada.  Os anteproxectos que a Xunta ten a exposición pública coas claves XG-628 Metropolitano de Pontevedra e XG- 673 Entorno metropolitano de Pontevedra non recollen o ámbito territorial de Moraña, a pesares de que o goberno municipal e o PP de Moraña anunciaran e confirmaran a “bombo e platillo” que o noso Concello estaba dentro deste proxecto de transporte. Finalmente os informes técnicos déronlle a razón ao concello de Pontevedra e exlucíron a todos aqueles que quixeron subirse ao carro deste proxecto sen aval técnico e só para crear polémica con curtos fins electorais, como o caso de Moraña. 

          Esta mala nova danos a razón ao BNG e deixa en absoluta evidencia ao Partido Popular de Moraña e á súa  política demagóxica e única función de títeres, pois o úinico que fixo esta organización foi crear polémica  cunha campaña pública reiterada na que acusaban ao Concello de Pontevedra, gobernado polo BNG, de bloquear o transporte metropolitano de Pontevedra e ao BNG de Moraña de non posicionarse na defensa dos intereses do noso concello.  O PP de Moraña impulsou unha campaña de descrédito do BNG con este asunto, enviando un boletín informativo a todas as casas de Moraña que incluía un titular no que culpaba ao BNG de bloquear o transporte metropolitano. Dende o BNG preguntámonos se o Partido Popular de Moraña fará as mesmas acusacións agora á Xunta de Galicia despois de que esta  deixase a Moraña fora do proxecto de transporte metropolitano de Pontevedra.

            Para o BNG de Moraña, que a Xunta de Galicia exclúa a Moraña nos anteproxectos de transporte anteriormente citados é unha mala nova, que constata o pouco peso e interese que o noso concello ten para a Xunta de Galicia, e deixa ademais en evidencia o infantil xogo político que estivo facendo a señora Piñeiro, Alcaldesa de Moraña, que estivo máis preocupada de enlearse en loitas políticas co BNG e co Concello de Pontevedra, antes que defender os intereses do noso concello. Intereses que deben pasar, e aos que o BNG non renuncia, a defender un transporte público de calidade, con frecuencias e liñas acordes ás necesidades da veciñanza de Moraña, pois na actualidade por exemplo na fin de semana non hai liñas de transporte a Pontevedra nin a Santiago de Compostela.

       O BNG de Moraña continuará traballar nesta mesma liña de proposta de sistemas útiles e viables para mellorar o nosos transporte insistindo unha vez máis na necesidade de demandar unha mellora das frecuencias de transporte público a Moraña e  implementar un sistema de transporte municipal a demanda, cuestións na que o BNG xa plantexou o debate con sendas iniciativas presentadas  ao pleno da corporación municipal e que o Partido Popular de Moraña non apoiara, sen tampouco plantexar máis iniciativa que a sinatura, agora frustrada, deste convenio de transporte metropolitano.

Web do Bloque Nacionalista Galego de Moraña