Arquivo da categoría: BNG denuncia

A alcaldesa incumpre a ordenanza reguladora da Escola Municipal de música

O BNG de Moraña vai promover a presentación dunha moción para debate na Corporación Municipal para que se respecten os prezos establecidos na ordenanza fiscal reguladora dos prezos públicos pola prestación dos servizos na Escola Municipal de Música de Moraña e para que se establezan clases individualizadas tal e como demandan os pais e nais do alumnado. No BNG non imos consentir que a Alcaldesa e o seu goberno se salten as normas cando lle veña en gana e apliquen os prezos para as clases de instrumento por enriba dos establecidos na ordenanza.

A postura da Alcaldesa de cobrarlle 40 euros a alumnos agrupados nas clases é manifestamente contraria ao establecido no artigo 3.1.2 a) e b) da Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación dos servizos na Escola Municipal de Música de Moraña (BOP 29/9/2009), que establece que:
Alumnos sen clase individual de instrumento 20,00 euros
Alumnos con clase individual de instrumento 40,00 euros
Queda ben claro que de manterse as clases de instrumento cada 2 alumnos non se lle pode establecer a cota mensual de 40 euros que a Alcaldesa defendeu na xuntanza que mantivo coa comunidade educativa da Escola de Música de Moraña, porque se estaría incumprindo por parte do Concello a norma reguladora dos prezos.
Así mesmo o BNG rexeita a actuación da Alcaldesa cos pais do alumnado, pois cunha actitude inadmisible, intolerable e indigna nun representante público, rexeita de maneira implacable calquera tipo de proposta ou modificación das condicións de agrupación de alumnos ou da redución da cota mensual que polos pais e nais se lle expoñen. Este feito pon de manifesto, unha vez máis,  o seu talante antidemocrático e antidialogante con todo aquel que discrepe coa súa xestión.

Pasividade total do goberno municipal ante a aparición de novos vertedoiros incontrolados

Dende o BNG de Moraña  queremos denunciar a aparición de moitos puntos que se están convertendo en vertedoiros incontrolados polo territorio do noso concello. De feito observamos (engadimos aquí a imaxe de un deles preto do núcleo urbano de Santa Lucía)Verquido incontrolado que son varios os puntos onde están a aparecer escombros e outros materiais que precisan dunha xestión axeitada.

Todo isto débese á falta de acción do goberno municipal do PP, pois hai unha moción do BNG aprobada por unanimidade pola Corporación Municipal para a construción dun punto limpo. Ademais disto tamén se promoveu polo BNG unha moción a favor dunha Moraña limpa, na que se solicitaba promover e desenvolver unha campaña a favor dunha Moraña limpa, directrices, concienciación, corresponsabilidade da cidadanía, etc…

Por todo iso, o BNG lémbralle ao goberno municipal a necesidade dun punto limpo en Moraña para unha boa xestión dos residuos que se poidan xerar. Non obstante, tamén lle reclamamos ao goberno que hai que poñer en marcha medidas complementarias e activas a prol do medio ambiente e control dos residuos voluminosos.

Ante a necesidade de dar respostas para unha xestión axeitada dos residuos voluminosos e perigosos (materiais de construción, electrodomésticos, pinturas, etc…), e evitar vertedoiros incontrolados no noso concello, desde o BNG cremos que hai que ofrecerlle aos comerciantes, empresarios e cidadáns en xeral a posibilidade dunha xestión axeitada de determinados residuos, polo que cremos que o goberno municipal ten que traballar neste eido para conquerir un concello cuxa xestión dos residuos sexa a mellor. Cuestión que desde o BNG vimos demandando desde sempre.

O PP de Moraña pretende asfaltar unha Carballeira no núcleo de Sta. Lucía

planocarballeirastalucia-page-001 (1)

 O pasado mes de xullo coñeciamos polos medios de comunicación que a Deputación de Pontevedra concedía 61.000 € ó Concello de Moraña para urbanizar e contruir aparcadoiros no contorno do Centro de Saúde de Santa Lucía.

Consultado o expediente da citada axuda e o correspondente proxecto atopámonos con que a actuación consiste no asfaltado directo da coñecida como Carballeira da Feira Vella.

O BNG considera esta actuación un despropósito e unha agresión directa a un entorno que entendemos precisa doutra actuación de recuperación e preservación polo seu valor medioambiental, paisaxístico e natural, ao tratarse dunha carballeira que mantén carballos en bo estado e de bo porte. Unha das poucas carballeiras integradas e próximas ao espazo urbano de Santa Lucía que precisa dunha protección absoluta e de cuidados exquisitos para manter este patrimonio ambiental que nos deixaron os nosos antepasados.

O PP de Moraña segue coa súa política de chapapote para todo, sen estudar outras alternativas ou posibilidades de actuación para un entorno como ó da Carballeira da Feira Vella. Lamentablemente esta é a política urbanística do PP, sen ideas, sen respecto polo medio ambiente, e sen reparo en tirar co asfalto polas carballeiras, mentres outros camiños seguen a manter unha deficiencias inaceptables.

O BNG considera necesario redifinir o proxecto e as actuacións a levar a cabo no entorno da Carballeira da Feira Vella, precisamente para non cair nos graves erros que xa se teñen cometido no noso concello ao asfaltar carballeiras e outros espazos de valor ambiental.

Alén disto, o BNG cuestiona esta actuación porque no PXOM vixente na zona na que se propón actuar está clasificada como ordenanza 5 (ZONA VERDE). Polo que entendemos non se pode admitir o asfaltado indiscriminado desta zona. Ademais non se pode pasar por alto que no PXOM aprobado inicialmente pola Corporación Municipal (co voto en contra do Grupo Municipal do BNG) incorporase a citada carballeira ao Solo Urbanizable non delimitado ( SUDN-01) para desenvolver no futuro, polo que dadas as circunstancias de trámite do PXOM sería unha actuación absolutamente irregular promovida polo propio Concello dado que a anuncio da aprobación do novo PXOM (DOG 3/2/2014) establece a suspensión de licenzas nos ámbitos en que as determinacións do novo planeamento supoñan modificación da ordenación urbanística vixente.

Ante esta circunstancia o BNG vai promover unha moción ante a Corporación Municipal do Concello de Moraña para instar ao goberno municipal para que rectifique a proposta de asfaltado da Carballeira que figura no proxecto e para que se estuden outras alternativas, ademais de solicitar un informe dos servizos municipais para que acrediten a cabida da actuación ao abeiro da normativa urbanística aplicable.

 

[SEMÁFOROS].-Unha vez máis o traballo do BNG dá os seus froitos

Unha vez máis o noso traballo da os seus froitos. Neste caso, e 48 horas despois de que dende o BNG-MORAÑA fixésemos pública a denuncia sobre o defectuoso estado dos semáforos do núcleo de Santa Lucía e solicitaramos con carácter de urxencia  ao goberno municipal o seu inmediato arranxo a Alcaldesa asegura na prensa (Faro de Vigo) que “se arreglarán esta semana”.

Na extensa lista de escusas coas que o goberno municipal do PP intenta tratarn@s como parv@s e esconder a súa falta de traballo e resolución dos problemas d@s veciñ@s podemos engadir dende hoxe unha nova, i é que a Alcaldesa dixo que “os técnicos municipais xa levan traballando nos semáforos UN MES e hoxe comezarán a reparalos”. Desta volta temos que escoitar que a responsabilidade é dos técnicos. É ben difícil de crer que se precisen 30 días para atopar un problema técnico, semella unha excusa para TAPAR que ela (Alcaldesa) e o seu GOBERNO estiveron un mes sen facer NADA a este respecto sabendo ademais o grao de perigosidade que conlevan os semáforos pechados neste cruce?.

Desgraciadamente, que a Alcaldesa e o seu goberno municipal fagan o seu traballo logo de que llo solicite o grupo municipal do BNG non é unha curiosa coincidencia, é un feito contrastado e denunciado por nós en varias ocasións. Esta é a realidade do goberno municipal de Moraña.

O BNG DEMANDA O ARRANXO DOS SEMÁFOROS DE SANTA LUCÍA

O BNG SOLICÍTALLE AO GOBERNO MUNICIPAL QUE ARRANXE CON URXENCIA OS SEMÁFOROS INSTALADOS NO NÚCLEO DE SANTA LUCÍA.

Dende fai varios meses os semáforos que regulan o tráfico do cruce situado xunto ao concello de Moraña están avariados.

Hai días que funcionan ben, outros que non funcionan e outros que provocan o caos. E dicimos que provocan o caos porque se teñen dado Cruce Santa Lucíasituacións onde os semáforos se poñen en verde ao mesmo tempo, dándolle paso a todos os vehículos, o que provoca situacións de risco por colisións entre vehículos.

Desde o BNG xa se lle requiriu en sesión plenaria ao goberno municipal para que se arranxaran os semáforos, sen que a día de hoxe se teña solventado a situación. Por iso o BNG vai presentar por rexistro no concello de Moraña unha solicitude para que se tome en serio a avaría dos semáforos e se corrixan as deficiencias que teñen.

Moraña, 13 de maio de 2014

 Marcos Suárez, Portavoz Municipal do BNG